CAMB

MENU

Técnicas de Sai

Ba Shin Tui

Hojoundo

Hojoundo Ichi

 • Chudan Tsuki
 • Chudan Nidan Tsuki
 • Jodan Uke
 • Gedan Uke
 • Gedan Harai Uke

-Hojoundo Ni

 • Chudan Tsuki + Jodan Nuki Tonfa
 • Chudan Yoko Uchi + Jodan Kote Uchi
 • Gedan Harai Uke + Jodan Kote Uchi
 • Morote Chudan Tsuki + Morote Mawashi Ushi
 • Gedan Harai Uke + Jodan Kote Uchi + Chudan Yoko Uchi + Jodan Kote Uchi

Kata

 • Sai Kihon Ichi No Kata
 • Matayoshi No Sai Dai Ichi / Nicho Sai
 • Matayoshi No Sai Dai Ni / Sancho Sai
 • Ba Shin Tui
 • Tsuken Shita Haku No Sai
 • Rensho No Kata