CAMB

MENU

Técnicas de Nunchaku

Hojoundo

Hojoundo Ichi

 • Osae Uke
 • Jodan Tsuki
 • Jodan Morote Tsuki
 • Jodan Age Uke
 • Chudan Yoko Uke
 • Jodan Naname Uke
 • Chudan Yun Tsuki
 • Jodan Sakate Tsuki
 • Chudan Torite
 • Naname Kokutsu Kamae

Kata

 • Nunchaku Kion No Kata
 • Nunchaku Dai Ichi / Matayoshi No Nunchaku Dai Ichi
 • Nunchaku Dai Ni / Matayoshi No Nunchaku Dai Ni
 • Asabana Shodan
 • Asabana Nidan